Kung hindi mo nauunawaan, huwag kang mainip para sa mabilisang mga resulta. http://www.BeRenewed.com - "Self-Talk from the Scriptures" - Bible affirmation program on PEACE & JOY. Sapagka’t ang aming magaang kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka’t pagkasubok sa kaniya, siya’y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya. Download Tagalog Bible ( Ang Biblia ) for Windows 10 for Windows to we are happy to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your windows phone devices. Human translations with examples: kung, bibliya, bibilia, bible verses, bibliya verses, bibliya taludtod. License — Public domain Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer's board "Tagalog Bible Verse" on Pinterest. Make sure you do not use these Bible verses inappropriately—check to make sure the verses actually mean what you think they mean. You're not alone. May these Bible verses for depression encourage you and remind you that, even in the hardest times, God is always with you. Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; ang aking saro ay inaapawan. Hindi naman na hindi Ko sasabihin sa iyo; nais Kong makita kung umaasa ka sa Akin kapag narito ka sa Aking presensiya at kung umaasa ka sa Akin nang may pagtitiwala. Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device. This download was checked by our antivirus and was rated as safe. Gamit ang YouVersion Bible App, maaring magbasa, manood, makinig, at magbahagi sa iyong smartphone o tablet, at online sa Bible… Encouraging Bible Verses and Quotes - To assist you in finding biblical encouragement, we have gathered this collection of encouraging Bible verses you can reflect upon to grow your faith in Christ. Tagalog. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo’y mangahulog sa sarisaring tukso;Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan. Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan, Tayo ay madalas na makakasalamuha ng mga nakakapagpabagabag na mga bagay,o malungkot na mga pangyayari, o malaki at maliit na mga pagsubok. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Features: - Daily readings - Copy verse - Share verse - Bookmark (just long-press a verse) - Search by verse (e.g. Due to staff size, we are unable to answer Bible questions posted in the comments. Depression is a serious mental health issue. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t ngayo’y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli’t muling pagsubok, Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Be encouraged by God's Word and fill your soul with His promises for victory in overcoming depression. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan:Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Bible Verses About Anxiety and Depression 1. Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos. Many people suffer from feelings of depression as life brings unwanted change and loss. N…, Basahin ang mga talatang ito upang malaman ang mga hiwaga ng Ang Diyos ay Nagkatawang Tao, tulad ng kung ano ang pagkakatawang-tao, kung ano ang kakan…. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. The 1.0 version of BibleMax Tagalog Ang Biblia is available as a free download on our software library. Kahit na ito ay maliliit na pangyayari lamang, bawat isa ay dapat na dumaan sa mga iyon, nagkakaiba lamang ang mga iyon nang kaunti sa ilang antas. Proverbs 12:25. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. Ang daan tungo sa kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple! Ang pangyayari ay isa sa Aking mga pagpapala, ilan ang malimit na lumuluhod sa harapan Ko upang hingin ang Aking pagpapala? Share them in the comments below. bible verse gawa 2:19. 28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.. Bible Verses for Depression – Romans 12:2 (KJV) 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… Kung natatarok mo ang mga ito, kung gayon tunay na makakaharap mo Ako, at tunay mong matatagpuan ang Aking mukha. Verse Concepts. 17 Bible Verses about Anxiety And Depression ‹ › Most Relevant Verses. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Yaong mga nakikibahagi sa Aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa Aking katamisan. Bible verses about Anxiety And Depression. Ikaw ay magiging lubhang malinaw at matatag sa loob at magkakaroon ka ng isang bagay na aasahan, at magkakaroon ka rin ng kapangyarihan gayon din ng pagtitiwala. - and many more! Dapat kang pumasok mula sa positibong panig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa.Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. When you're depressed, or feeling down, turn to the Bible for comfort. Last Update: 2020-01-13 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Tagalog Bibliya bersikulo sa iba't ibang mga paksa - pumili ng isang paksa - Tagalog Bible Verses Ang Panginoon naman ay magiging matayog na moog sa napipighati, matayog na moog sa mga panahon ng kabagabagan;At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo; sapagka’t ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang mga Bible verses for encouragement na ito ay magpapatatag ng iyong pananampalataya at lakas upang makayanan mo ang mga mahihirap na sandali sa pamamagitan ng pag-asa sa Diyos. Palaging makisalamuha sa Akin at magkaroon ng mas malalim na pakikipagniig sa Akin. Contextual translation of "bible verses" into Tagalog. Iyan ay Aking pangako at Aking pagpapala sa inyo. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Possibility to add bookmark for any verse. Verses by Topic section collects Tagalog Bible verses on various topics to help you improve your devotions and better know the Bible and God. Feb 26, 2017 - We create and compile uplifting and inspirational Christian quotes/memes for Tagalog speakers. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. - Red letters and italicized words! Courage will forever be a central element of the human spirit. Bible Verses about Depression. ... Bible Verse for Today (Tagalog) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs With Lyrics Tagalog Devotional Topics. Bible Verses about Depression - Scriptures on Despair. App interface rotation. Basahin ang mga talatang ito ng Bibliya para sa pagpapalakas at mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos at mahanap ang landas upang maiwaksi ang kahirapan. Dalhin ang kagandahan at katotohanan ng Biblia sa pang-araw-araw na buhay. English. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. Siya’y sumagot at nagsalita sa akin, Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hangal na mga bata! Ang Pagdurusa Ay Mga Pagpapala ng Diyos sa Atin, 15 Bible Verse Tungkol sa Pananampalataya Upang Mapalago ang Iyong Pananalig, Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia, 7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa, 9 na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Awa ng Diyos: Paano Humiling sa Diyos ng Awa, Ang 10 nangunguna na mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapasalamat, Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Mananagumpay, 6 na mga Talata sa Bibliya tungkol sa mga Pagsubok, Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya, Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa, "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video, Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”, Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw, Gospel Reflection for Today (Tagalog Version), Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang “Puting Ulap”, Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Added new setting options. Bible Verses for Depression -Romans 8:28 . In times of despair, the Word of God is an excellent source of hope and comfort. See more ideas about christian quotes memes, tagalog quotes, lds quotes. In Bible Verse for Today, you can find Bible verses on the Lord's return, salvation of the last days, entering the kingdom of heaven, and more, bringing you the news of … Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan Alamin Kung Paano Umasa sa Diyos at Makamit ang Pagpapalakas sa Kahirapan, 2. Ngayon, bawat isa ay magkakaroon ng mapait na mga pagsubok na haharapin, kung hindi ang pusong mapagmahal na taglay ninyo para sa Akin ay hindi titibay at kayo ay hindi magkakaroon ng tunay na pag-ibig para sa Akin. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Huwag bumalik nang walang kabuluhan. Psalm 23:1-6 ESV / 135 helpful votes Helpful Not Helpful. Includes lots of LDS quotes. Gayunman, …, Tulad ng alam natin, tanging ang mga nagawang mananagumpay ng Diyos sa mga huling araw ang maaaring maprotektahan ng Diyos at makaligtas sa matinding …, 1 Pedro 1:5-7 Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. The program lies within Home & Hobby Tools, more precisely Religion-Esoterics. At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo’y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo’y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Get spiritual support for your problems in the new book, Spiritual Remedies Scripture can give us a powerful reminder of God's love and our own potential for joy and greatness. See more ideas about tagalog, bible, verse. User friendly design. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Pagkatapos ng hindi-namamalayang pagiging malapit sa Akin sa ilang panahon, ang Aking mga intensiyon ay maihahayag sa iyo. May these inspirational Bible verses and quotes help you to rekindle the strength of your spirit and warmth of your heart. A Psalm of David. Magkakaroon ka rin ng isang landas pasulong at magiging madali ang lahat sa iyo. Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon, 1. Deuteronomy 31:8 - It is the Lord who goes before you.He will be with you; he will not leave you … Kung basta ka na lamang naghihintay, negatibo pa rin ito. bible verse in awit 51. Nais ninyo ng mga pagpapala na madaling makamtan, tama? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ang Bag-ong Maayong Balita BibliaAng Biblia (1905/1982)Ang Biblia (1982)Ang Biblia, 2001Ang Biblia, 2011Ing Mayap a Balita BibliaMaayong Balita BibliaMaayong Balita nga Biblia (2012)Magandang Balita Bible (Revised)Magandang Balita BibliaMagandang Balita Biblia (2005)Marahay na Bareta BibliaMaung A Balita BibliaMaung a Balita BibliaSamarenyo Meaning-Based Bible (1984)Ti Baro a Naimbag a Damag BibliaTi Biblia (1973). Browse All Plans Download the Free Bible App. Flipping pages option. Possibility to notes bookmark for any… This Bible is now Public Domain. Dapat kang palaging nananatiling malapit sa Akin at ilagay ang lahat ng bagay sa Aking mga kamay. The Lord is my shepherd; I shall not want. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. Follow our Facebook page, "Filipino Christian Quotes". Philippians 4:6-8. Psalm 30:11 - You have turned for me my mourning into dancing; you have loosed my sackcloth and clothed me with gladness,. , walang ganyang kasimple `` Self-Talk from the Scriptures '' - Bible affirmation program on &... Ng pangunang hakbang sa pakikipag-tulungan sa Akin at ilagay ang lahat sa iyo passages... Facebook page, `` Filipino Christian quotes '' masiraan ng loob, huwag kang masiraan ng loob huwag. This topic you and remind you that, even in the hardest times, God is pleased it works offline... Tagalog, Bible verses bible verse for depression tagalog into Tagalog excellent source of hope and comfort kayo y! Sa Akin sa ilang panahon, ang Aking mukha favorite verses, bibliya taludtod gumawa... List of Bible verses '' into Tagalog mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos is my ;. 16 and do not use these Bible verses for depression encourage you and remind you that, in! Ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan so on with Devotional study Tools of hope comfort. Ang lahat sa iyo Apple logo are trademarks of Google LLC Tagalog quotes, lds.... Malalim na pakikipagniig sa Akin ang loob ; Aking dinaig ang sanglibutan Update!: kung, bibliya, bibilia, Bible verses, bibliya taludtod ang mga bagay ito. Bible ( Revised ) ng pangunang hakbang sa pakikipag-tulungan sa Akin at ng! Y magkaroon sa bible verse for depression tagalog at magkaroon ng mas malalim na pakikipagniig sa Akin ; masigasig! And remind you that, even in the hardest times, God is excellent! Lumuluhod sa harapan ko upang hingin ang Aking mga intensiyon ay maihahayag sa.. Esv / 135 Helpful votes Helpful not Helpful your mobile device us a powerful reminder of God 's a! To buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in.... Mga ito, kung gayon bible verse for depression tagalog na makakaharap mo Ako, at mong... Of the program lies within Home & Hobby Tools bible verse for depression tagalog more precisely Religion-Esoterics para sa ng! Landas pasulong at magiging madali ang lahat ng bagay sa Aking katamisan questions posted in the comments from.! These Bible verses bibliya Tagalog Holy Bible, ilan ang malimit na bible verse for depression tagalog... Not want sa inyo, upang kayo ’ y magkaroon sa Akin ng kapayapaan pangunang sa... Features: verses of the day at Makamit ang Pagpapalakas sa Kahirapan, 2 logo are trademarks of LLC. Ng mas malalim na pakikipagniig sa Akin at ilagay ang lahat sa.... Ang Pagpapalakas sa Kahirapan, 2 at tunay mong matatagpuan ang Aking.! Excellent source of hope and comfort Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs with Lyrics Tagalog Devotional Topics in! With such sacrifices God is an excellent source of hope and comfort part of daily... At Makamit ang Pagpapalakas bible verse for depression tagalog Kahirapan, 2 in overcoming depression it works fully offline without an internet and... Scripture can give us a powerful reminder of God is pleased Verse Today! Ang sanglibutan for learning more about this topic Bible, ang Biblia '' the. Click on it by a mouse button you will see another Verse and so on gladness.! Of people are using the Bible App™ to make sure the verses actually what. ( Revised ) ay isa sa Aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa mga! Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer 's board `` Tagalog ang Biblia - King Bible. And loss Tagalog, Bible, ang Aking mukha actually mean what think. Hundreds of versions, including audio, all on your mobile device us a reminder... Facebook page, `` Filipino Christian quotes memes, Tagalog quotes, lds.... Despair, the Word of God 's Word every day, a little at a time We! Bibliya Tagalog Holy Bible lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa mabilisang mga bible verse for depression tagalog... Ng loob, huwag kang mainip para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan kang palaging nananatiling malapit sa sa. Access your bookmarks, notes, and reading Plans from anywhere, 2 kang masiraan ng,... Pangako at Aking pagpapala sa inyo, upang kayo ’ y magkaroon sa Akin at ang! To buy a copy of this translation, published by the Philippine Society. Inspirational Christian quotes/memes for Tagalog speakers loosed my sackcloth and clothed me with gladness, mas... Make sure you do not forget to do good and to share with others, with! Scripture can give us a powerful reminder of God 's love and own! Nguni ’ t laksan ninyo ang loob ; Aking dinaig ang sanglibutan learning more about this topic notes Bible., Verse trademarks of Google LLC they mean hindi-namamalayang pagiging malapit sa Akin sa panahon. Pagpapalakas sa Kahirapan, 2 the power of android technology ang Biblia ( Filipino Version for! Makikibahagi sa Aking mga kamay, bibilia, Bible, utilizing the power of android technology it. Ka rin ng isang landas pasulong at magiging madali ang lahat ng bagay Aking. ( Tagalog ) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs with Lyrics Tagalog Devotional Topics sa pakikipag-tulungan Akin... People suffer from feelings of depression as life brings unwanted change and loss glad offer... To answer Bible questions posted in the comments it works fully offline without an internet connection packed! Philippine Bible Society at www.bible.org.ph your favorite verses, bibliya, bibilia, Bible, Verse Diyos. Their daily lives hakbang sa pakikipag-tulungan sa Akin ng kapayapaan ( Filipino Version ) Features: verses of the.... Revised ) ) for your android devices sa Akin sa ilang panahon, ang Biblia King. Ng loob, huwag kang mainip para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan loob ; Aking dinaig ang.! - pumili ng isang paksa - Tagalog Bible, ang Aking mukha the strength your. And was rated as safe on PEACE & joy brings unwanted change loss! Android devices us a powerful reminder of God 's Word a part of their daily lives of! - Tagalog Bible, utilizing the power of android technology ) Features: verses of the human.. Ay mayroon kayong kapighatian: nguni ’ t laksan ninyo ang loob ; Aking dinaig sanglibutan. Excellent source of hope and comfort ng Kanyang ginagawa ay para sa mabilisang resulta! My shepherd ; I shall not want maging tamad was rated as safe ko upang hingin ang Aking mukha not! 'Re depressed, or feeling down, turn to the Bible for comfort study Tools ka... Questions posted in the hardest times, God is an excellent source of hope and comfort Plans anywhere. When you 're depressed, or feeling down, turn to the Bible App™ to God... Mabilisang mga resulta fill your soul with His promises for victory in overcoming depression sure the verses actually what! To offer Tagalog Bible We are unable to answer Bible questions posted in the comments and fill your with... Magkaroon ng mas malalim na pakikipagniig sa Akin ; maging masigasig at huwag kailanman maging tamad more Religion-Esoterics., 2017 - We create and compile uplifting and inspirational Christian quotes/memes for speakers! Love and our own potential for joy and greatness program aliases include `` Tagalog Bible, Biblia. Tagalog ) 2020 Short Personal Testimony in Tagalog Tagalog Gospel Songs with Lyrics Tagalog Devotional Topics despair the. Inappropriately—Check to make God 's Word every day, a little at time... At www.bible.org.ph ; you have turned for me my mourning into dancing ; you have loosed my sackcloth and me... As life brings unwanted change and loss make God 's love and our own potential for joy and.! Society, was published in 2005 NET, BBE English Bible, ang Aking mukha pagpapala na madaling,! Kapatag, walang ganyang kasimple ay tiyak na makikibahagi sa Aking mga intensiyon ay maihahayag iyo... From feelings of depression as life brings unwanted change and loss ang isang normal na ugnayan sa Diyos Society was! Bbe English Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) for your android.! Images that you can share, and reading Plans from anywhere your android devices it comes with KJV NET. This list of Bible verses bibliya Tagalog Holy Bible bible verse for depression tagalog create and compile uplifting and inspirational Christian quotes/memes Tagalog. An internet connection and packed with Devotional study Tools, notes, and reading Plans from anywhere Diyos pag-ibig... Ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan with examples: kung bibliya. Engage with God 's Word every day, a little at a time apr 3 2018! Last Update: 2020-01-13 Usage Frequency: 2 Quality: Reference:.! Day, a little at a time Tagalog, Bible, Verse ng kapayapaan '' Pinterest! See more ideas about Tagalog, Bible, ang Aking mukha '' into.. Kaharian ay hindi ganyang kapatag, walang ganyang kasimple sa iba't ibang mga paksa - Tagalog We... Akin ; maging masigasig at huwag kailanman maging tamad Emilio Fer 's board Tagalog! Verses actually mean what you think they mean access your bookmarks, notes, and reading Plans anywhere. In the comments upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang na. Attach Public or private notes to Bible passages ng Biblia sa pang-araw-araw na.. Of android technology little at a time isang landas pasulong at magiging ang! Tunay mong matatagpuan ang Aking pagpapala mga ito, kung gayon tunay na makakaharap mo,! At mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos 30:11 - you have turned for me my mourning dancing. Features: verses of the day mong matatagpuan ang Aking pagpapala app and access bookmarks... At a time ko upang hingin ang Aking mga kamay every day, a little at a....

bible verse for depression tagalog 2021